ordu-logo
Son Dakika
24 Ocak 2017 Salı

Arap turizminden Sağlık turizmine

30 Ağustos 2016 Salı, 10:24

Ordu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu, Doðu Karadeniz Saðlýk Turizmi Derneði tarafýndan düzenlenen “Ordu Saðlýk Turizmi Ýle Bir Adým Önde” adlý eðitim programýna katýldý.
Doðu Karadeniz Saðlýk Turizmi Derneði tarafýndan düzenlenen ve DOKA tarafýndan desteklenen “Ordu Saðlýk Turizmi Ýle Bir Adým Önde” eðitim programýnda bir konuþma yapan Vali Ýrfan Balkanlýoðlu, turizmde alternatif gelir kaynaklarýna ihtiyaç duyulduðunu belirterek, saðlýk turizminin önemine dikkat çekti.
“Doða’yý korumazsan kimse gelmez”
Vali Balkanlýoðlu, ”Karadeniz’de güzellik namýna ne varsa,  hepsi Ordu’ da fazlasýyla mevcut.  Turizm birden eksilmiyor veya birden artmýyor. Turizm hareketi baþladýðýnda þimdi Ordu’da yaþandýðý gibi yavaþ yavaþ görülmeye baþlanýyor, gittikçe artýyor ve her yer doluyor. Ancak, turistler gittikleri yerlerde olumsuzluklarla, dolandýrýlmakla yüzyüze kaldýklarýnda yavaþ yavaþ kendilerini çekiyorlar. Bakýyorsunuz ki,  hiç turist yok. O, nedenle güzelliði yok edecek bir takým imar çalýþmalarý yaparsanýz kimse gelmez. Doðallýðý, bakirliði korumak zorundayýz” diye konuþtu.
“Ordu termaz turizmde öncü olabilr”
Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Uður Toparlak, “Ýlimizin güzelliklerini tanýtmak amacýyla baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Sayýn Valimizin önderliðinde büyük organizasyonlara imza atýldý. Saðlýk turizminde de ilimiz gözde illerden birisi olacaktýr” derken, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr.Özgür Eren ise yaptýðý konuþmada, ”Saðlýk turizmi, termal turizmi, ileri yaþ engelli turizmi ve medikal turizmi diye ayrýlmakta. Zaman zaman ilimize Libya, Azerbaycan, Gürcistan ve çeþitli Avrupa ülkelerinden hastalar gelmekte. Ordu ili özellikle termal turizm açýsýndan önem arz ediyor. Fatsa Ýlçesinde bulunan Ilýca mahallesindeki kaplýca bölgenin önemli saðlýk hizmeti olabilecek düzeyde. Þu anda 84 odalý, 128 yataklý bir iþletmenin yatýrým belgesi almasý saðlýk turizmi açýsýndan bizi sevindirdi” þeklinde konuþtu.
Ordu Hayat

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım
ankara escort porno izle porno turk porno eskisehir escort bodrum escort bursa escort bursa escort Samsun Escort Bursa Escort mersinliescortt izmir escort istanbul escort izmir escort ankara escort Samsun Escort konya escort oyuncak hikayesi 4 izle Fethiye Escort porno izle fatsa haberleri eskişehir web tasarım escort ataşehir kuşadası escort